Wstęp

Przedstawione oświadczenie określa podstawy prawne przetwarzania oraz sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych. Oświadczenie przedstawia informacje na temat praw osób fizycznych. Podane dane osobowe wykorzystujemy w celach określonych w przedstawionym dokumencie lub w innym celu wskazanym w momencie ich przekazania SUN WINNER. Ochrona danych osobowych w firmie SUN WINNER traktowana jest bardzo poważnie i profesjonalnie.

Firma SUN WINNER przetwarza dane osobowe w różnych wyznaczonych celach. Zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania. Dane osobowe oznaczają informacje o określonej osobie fizycznej.

Zachowujemy przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych w przypadku pozyskania i wykorzystywania danych osobowych.

Ochrona danych i bezpieczeństwo

Zapewniamy odpowiednie procedury, polityki i szkolenia obejmujące ochronę, poufność i bezpieczeństwo danych. Kontrolujemy wprowadzone środki pod kątem ich adekwatności dla zabezpieczenia posiadanych danych. Stosujemy się do uznanych standardów w zakresie bezpieczeństwa, a nasz system zarządzania bezpieczeństwem informacji dotyczących danych osobowych podlega ciągłemu badaniu i rozwojowi.
Bezpieczeństwo wszystkich posiadanych przez nas danych traktujemy bardzo poważnie.

Proces przetwarzania danych

1. Dane osobowe klientów biznesowych

Zbiór danych osobowych
Firma SUN WINNER przy pomocy systemów informatycznych przetwarza dane osobowe kontaktów biznesowych (obecnych i potencjalnych Klientów Sun Winner oraz/lub osób fizycznych z nimi związanych)

Pracownik SUN WINNER nadzoruje prowadzanie i zbiór danych osobowych do Systemu ERP. Dane osobowe obejmują imię i nazwisko, nazwę pracodawcy, stanowisko osoby kontaktowej, numer telefonu, adres e-mail oraz inne służbowe dane kontaktowe. Możliwe jest też pozyskiwanie danych osobowych, naszych partnerów biznesowych. Można je otrzymać w pliku wymiany xml, generowanym przez systemy obsługi Klientów. Zakres pozyskiwanych danych nie przekracza wyżej wymienionych.

Dane osobowe zbierane są na etapie rejestracji lub na etapie logowania w systemie, przy tworzeniu projektów i wypełnianiu formularzy kontaktowych: adres e-mail, adres IP, imię, nazwisko, adres montażu, nr telefonu. Użytkownik może zezwolić na pobranie, przez przeglądarkę, danych o jego lokalizacji. Proces ten polega na ustaleniu, który z Klientów biznesowych administratora (tzw. Dealer) powinien się skontaktować z Użytkownikiem. Użytkownik może edytować w każdej chwili przypisane do niego dane takie jak: adres e-mail, imię, nazwisko, adres montażu jeśli jest zalogowany.

Wykorzystywanie danych osobowych
Ujawnienie danych osobowych klientów biznesowych pracownikom SUN WINNER i naszym Partnerom biznesowym może być możliwe w przypadku trwania realizacji działań biznesowych.. Dane osobowe mogą być wykorzystywane w celach:

  • Rozwój firmy i usług SUN WINNER i Partnerów biznesowych
  • Udostępnianie danych osobowych pracownikom SUN WINNER w celu realizacji działań biznesowych i oferowania nowych produktów i usług
  • Przedstawianie informacji o SUN WINNER i zakresie naszych usług i oferowanych wyrobów
  • Realizacji zamówień na produkty i usługi
  • Analizy dotyczące możliwości sprzedażowych trendów rynkowych lub map relacji
  • Dostęp Partnerów biznesowych (dealerów) Sun Winner do danych osobowych użytkowników systemów informatycznych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe naszych Klientów biznesowych przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych lub w przypadku zgody, gdy o wyrażenie zgody zwrócono się do osoby, której dane dotyczą. Interes administratora związany jest ze sprzedażą wyrobów i usług naszym obecnym i przyszłym odbiorcom.

Przechowywanie danych osobowych
Przechowywanie danych osobowych w systemie ERP odbywa się przez konieczny okres dla określonych powyżej celów wykorzystania danych osobowych. Może się to odbywać przez okres trwania relacji z klientem biznesowym lub przez okres w którym konieczne jest udokumentowanie relacji z klientem lub z powodów prawnych.


2. Dane osobowe klientów indywidualnych

Firma SUN WINNER zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne dla spełnienia określonych celów zgodnie z polityką danych. SUN WINNER zwraca się do Klientów o podanie danych jedynie wtedy, gdy jest to konieczne. System ERP przetwarza dane osobowe Klientów indywidualnych. Pracownik SUN WINNER inicjuje zbieranie danych osobowych i ich wprowadzanie do systemu ERP. Dane obejmują Dane obejmują imię i nazwisko, adres zamieszkania, ewentualnie adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu.

Wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe Klientów indywidualnych mogą być ujawnione pracownikom Sun Winner i naszym Partnerom biznesowym w działaniach biznesowych.

Dane osobowe mogą być wykorzystywane w celach:

  • Przedstawianie informacji o SUN WINNER i zakresie naszych usług i oferowanych wyrobów
  • Zamówień na usługi i produkty
  • Rozpowszechnianie danych osobowych pracownikom SUN WINNER w celu realizacji działań biznesowych i oferowania nowych produktów i usług

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe naszych Klientów biznesowych przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych lub w przypadku zgody, gdy o wyrażenie zgody zwrócono się do osoby, której dane dotyczą. Interes administratora związany jest ze sprzedażą wyrobów i usług naszym obecnym i przyszłym odbiorcom.

Przechowywanie danych osobowych
Przechowywanie danych osobowych w systemie ERP odbywa się przez konieczny okres dla określonych powyżej celów wykorzystania danych osobowych. Może się to odbywać przez okres trwania relacji z klientem biznesowym lub przez okres w którym konieczne jest udokumentowanie relacji z klientem lub z powodów prawnych.


3. Proces rekrutacji kandydatów

Dane osobowe kandydatów
Gromadzimy dane osobowe naszych kandydatów w toku przeprowadzonego przez nas procesu rekrutacji. Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od kandydatów lub od osób trzecich, tj. agencji zajmujących się rekrutacją w zależności od wymagań. Przetwarzane informację obejmują niezbędne dane określone przepisami prawa dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego, historii zatrudnienia kandydata ubiegającego się o pracę w naszej firmie. Przekazane nam informację są przetwarzane w CV, listach motywacyjnych lub innych formularzach koniecznych w procesie rekrutacji. Od naszych kandydatów nie wymagamy żadnych informacji z zakresu szczególnych danych określających jako „dane wrażliwe”, zawierające dane o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, danych biomedycznych, genetycznych i dotyczących zdrowia, przynależności do związków zawodowych, przekonaniach religijnych, poglądach politycznych czy poglądach światopoglądowych. W przypadku aplikacji na stanowisko, gdzie przepisy prawa wymagają potwierdzenia informacji o niekaralności, możemy poprosić kandydata o przekazanie takich danych. Tego typu dane pozyskujemy wyłącznie w zakresie, w jakim jest to zgodne i odpowiednie z przepisami prawa.

Wykorzystywanie danych osobowych
Dane na temat osób aplikujących, wykorzystywane są w następujący sposób:

  • w celu sprawnego przebiegu procesu rekrutacji na dane stanowisko
  • za zgodą aplikującego, możemy powiadamiać go o ofertach pracy w SUN WINNER, które mogłyby go zainteresować. Mogą być to również informację o wydarzeniach związanych z pracą, które organizowane są przez/lub z udziałem Sun Winner.

Podstawa prawna przetwarzania
Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez SUN WINNER są realizowane zgodnie z właściwymi przepisami, tj. Kodeksu pracy lub w przypadku ubiegania się o pracę. Dane mogą być również przetwarzane w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu, jeśli osoba aplikująca wyrazi zgodę na wykorzystanie danych do innych celów. Dane będą przetwarzane w obrębie wyrażonej zgody. W przypadku nie udanej rekrutacji dane osobowe osób będą przechowywane na podstawie wyrażonej zgody.


Przechowywanie danych
Dane osobowe przechowywane są w przypadku udanej rekrutacji w celu przygotowania umowy o pracę zgodnie z przepisami. Aplikację, które zostały odrzucone usuwane są najpóźniej po sześciu miesiącach od zakończenia procesu rekrutacji. Jeśli osoba aplikująca wyrazi chęć pozostawienia swoich dokumentów w naszej bazie kandydatów na okres dłuższy, wymagane będzie wyrażenie przez nią na to zgody.


4. Dostawcy (podwykonawcy oraz osoby fizyczne związane z dostawcami i podwykonawcami)

Zbiór danych osobowych
Dane osobowe naszych dostawców towarów i usług zbieramy i wykorzystujemy (w tym podwykonawców oraz osób fizycznych związanych z dostawcami i podwykonawcami) w celu zarządzania tymi relacjami, zamawiania i otrzymywania usług od dostawców oraz świadczenia usług profesjonalnych na rzecz Klientów.

Wykorzystywanie danych osobowych
Dane osobowe są wykorzystywane w następujących celach:

  • zakup towarów i usług:

Dane osobowe naszych dostawców towarów i usług przetwarzamy w zakresie niezbędnym do realizacji działań biznesowych. Występuje to wtedy, gdy dostawca zaopatruje nas w towary, albo świadczy usługi transportu, zarządzania sprzętem/obiektami lub inne usługi zlecane podmiotom zewnętrznym. Przetwarzamy dane osobowe osób fizycznych wykonujących te usługi.

  • zarządzanie i rozwój działalności i usług:

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

  • rozwój działalności handlowo – produkcyjnej i usług firmy;
  • korzystanie z systemów IT i utrzymywanie ich;
  • administracja i zarządzanie naszą stroną internetową, serwerami, pocztą elektroniczną, Systemem ERP oraz innymi systemami i aplikacjami.
  • zarządzanie naszymi relacjami z dostawcami;
  • zarządzanie bezpieczeństwem i jakością:

Gwarantujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa do zabezpieczenia informacji firmowych i informacji naszych Klientów i ich danych osobowych. Zapewniamy wykrywanie zagrożeń dla bezpieczeństwa, badanie ich i rozwiązywanie. W ramach monitorowania bezpieczeństwa możemy przetwarzać dane osobowe. Przykładem może być automatyczne skanowanie pozwalające na wykrycie szkodliwych wiadomości w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.
Dostawy i usługi sprawdzane pod kątem jakości, co może obejmować przetwarzanie danych osobowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
W przypadku, gdy przetwarzanie danych, o którym mowa w tej części jest konieczne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (na przykład, gdy przetwarzanie jest konieczne dla działania w charakterze odbiorcy lub usługobiorcy) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych jest konieczne do spełnienia obowiązku wynikającego z prawa (np. przepisów podatkowych wynikających z konieczności wykazania lub udokumentowania działalności biznesowej) przetwarzanie odbywa się na takiej podstawie prawnej.
W przypadku przetwarzania danych osobowych w innych celach określonych powyżej, działamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (np. nabywanie towarów, otrzymywanie usług, świadczenie usług, administracja, zarządzanie i rozwój działalności, oraz zarządzanie działalnością, bezpieczeństwem, jakością lub ryzykiem) lub zgody, w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą.

Przechowywanie danych osobowych
Dane osobowe, które są przez nas przetwarzane, przechowywane są przez czas uznany za konieczny do celu, w jakim zostały zebrane.
Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, w przypadku, gdy taki wymóg określają przepisy lub regulacje prawne oraz w celu ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw.


5. Monitoring na terenie firmy i odwiedzający

Materiały monitoringu przechowywane są w bezpieczny sposób. Pomieszczenia i teren naszej firmy objęte są środkami bezpieczeństwa, w tym systemem monitoringu i kontroli dostępu do budynku firmy. Umieszczone w widocznych miejscach oznaczenia informują o działaniu systemu monitoringu. Nagrania monitoringu są zazwyczaj automatycznie nadpisywane po upływie okresu maksymalnie 3 miesięcy (lub szybciej) chyba, że nagranie jest konieczne do zbadania konkretnego zdarzenia (np. kradzieży). Osoby wchodzące na teren firmy rejestrowane są na portierni. Dane rejestrowane to imię i nazwisko i/lub nazwa firmy. Dokumentację gości przechowujemy przez maksymalnie rok czasu. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora danych (zapewnienie bezpieczeństwa na terenie SUN WINNER). Dostęp do materiałów monitoringu można uzyskać wyłącznie w wyjątkowych przypadkach.


6. Odwiedzający stronę internetową SUN WINNER

Zbiór danych osobowych
Za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach możemy w ograniczonym zakresie automatycznie zbierać dane osobowe. Od osób odwiedzających nasze strony internetowe otrzymujemy: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres firmy, adres e-mail będący równocześnie loginem do naszej strony. Odwiedzający mogą też wysłać nam maila za pośrednictwem strony internetowej.

Osoby odwiedzające nasze strony internetowe mają kontrolę nad swoimi danymi osobowymi, które nam podają. Wiadomości takie zawierają miasto i adres e-mail, oraz opcjonalnie: imię, nazwisko i numer telefonu, oraz dodatkowe informacje, jakie użytkownik chce zawrzeć w wiadomości.

Pliki cookies „ciasteczka” w historii przeglądania
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne zapisywane i przechowywane w urządzeniach, na których za pośrednictwem przeglądarki internetowej Użytkownik wyświetla strony internetowe. Pliki cookies służą m.in. zidentyfikowaniu rodzaju urządzenia Użytkownika i personalizacji zawartości wyświetlanych przez Użytkownika stron internetowych oraz ich optymalizacji. Pliki cookies, te małe tekstowe pliki są zapisywane w Twojej przeglądarce kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową. Po zakończeniu wizyty na stronie, można usunąć pliki cookies z „historii przeglądania”.


Wykorzystywanie danych osobowych
Podane przez odwiedzającego dane osobowe wykorzystywane są w celach określonych w momencie ich przekazania.

Zazwyczaj dane osobowe zbierane są w celach:

  • ulepszenia działania strony internetowej;
  • zapisanie się na otrzymywanie informacji;
  • zapytanie o szczegóły;
  • dystrybucja publikacji/ materiałów;
  • rejestracja na stronie internetowej;
  • monitorowanie i przestrzegania warunków korzystania ze strony internetowej;
  • potwierdzanie i poświadczenie tożsamości oraz zapobieganie uzyskaniu dostępu przez osoby nieupoważnione do zastrzeżonych części, lub innych usług dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników;
  • Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania powyższych informacji, poprzez kontakt z nami za pośrednictwem maila wysłanego na adres: sunwinner@sunwinner.pl.

SUN WINNER nie zbiera i nie gromadzi danych osobowych w celu ich przekazania lub sprzedaży podmiotom zewnętrznym dla celów marketingowych. Pod żadnym pozorem nie rozsyłamy wiadomości w imieniu osób trzecich.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe osób odwiedzających nasze strony przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwrócono się do osoby, której dane dotyczą.

Przechowywanie danych osobowych
Zebrane dane osobowe za pośrednictwem stron internetowych przechowujemy tak długo jak to konieczne.

Dane osobowe. Kiedy i jak przekazujemy dane oraz miejsca przetwarzania stronom trzecim

Dane osobowe przekazywane są przez nas wyłącznie wtedy, gdy zezwalają nam na to przepisy prawne. Przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Firma SUN WINNER działa globalnie i wspólnie z innymi dostawcami wyrobów i towarów, oraz usług prowadzimy swoją działalność bezpośrednio. Dane osobowe mogą być przekazywane poza terytorium państw, w których swoją siedzibę ma nasza firma lub firmy naszych Klientów.


Przechowywane przez nas dane osobowe mogą być przekazywane:

  • Doradcom profesjonalnym.
  • Organizacjom zewnętrznym zapewniającym aplikacje/funkcjonalności lub świadczącym usługi przetwarzania danych lub usługi IT.
  • Dzięki wsparciu podmiotów zewnętrznych możemy realizować nasze zadania biznesowe, świadczyć usługi, a także zapewniać, obsługiwać i zarządzać wewnętrznymi systemami IT. Należą do nich m.in. dostawcy technologii informacyjnej, systemu ERP, oprogramowania opartego na chmurze (ang. cloud based software), a także podmioty świadczące usługi zarządzania tożsamością, hostingu i zarządzania stronami internetowymi, analizy danych, tworzenia kopii zapasowych, bezpieczeństwa i przechowywania danych. Serwery obsługujące i wspomagające infrastrukturę chmury znajdują się w bezpiecznych centrach danych na całym świecie, a dane osobowe mogą być przechowywane w każdym z nich.
  • Organom nadzorującym przestrzeganie prawa, organom regulacyjnym i innym władzom rządowym lub osobom trzecim, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy (w sposób zgodny z tymi przepisami).
  • Możemy otrzymywać wnioski od upoważnionych stron trzecich o ujawnienie danych osobowych, np. aby sprawdzić, czy przestrzegamy obowiązującego prawa i regulacji, przeprowadzić dochodzenie w sprawie rzekomego przestępstwa, ustalić, wykonywać lub bronić praw ustawowych. Spełniamy takie prośby wyłącznie, gdy pozwalają nam na to przepisy obowiązującego prawa lub regulacje.

Korekty niniejszego dokumentu

Gwarantujemy regularne dokonywanie przeglądu i aktualizacji niniejszego dokumentu.
Ostatnia aktualizacja niniejszego oświadczenia miała miejsce dnia 02.10.2020r.

Administrator danych i kontakt z SUN WINNER

Administratorem danych jest SUN WINNER. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przedstawionego dokumentu oraz przetwarzania przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem:

SUN WINNER GROUP Sylwester Piechowski
ul. Poznańska 148A, 18-400 Łomża

NIP: 718-201-10-87  REGON: 200 219100
Infolinia: (+48) 731-731-736/ FAX: (+48) 86-444-15-84
E-mail: sunwinner@sunwinner.pl
www.sunwinner.pl

Prawa dostępu do danych osobowych przez osoby fizyczne

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych a administratorzy danych odpowiadają za realizację tych praw. W przypadku, gdy decyzja o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych należy do nas, jesteśmy administratorem danych i poniżej podajemy dalsze informacje o prawach osób fizycznych oraz sposobie ich realizacji.

Dostęp do danych osobowych przez osoby fizyczne

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. W tym celu można wysłać maila z prośbą na adres sunwinner@sunwinner.pl. lub wysłać wiadomość korespondencyjnie.


Przesłanie prośby mailowo lub korespondencyjnie prosimy kierować na adresy wskazane w danych kontaktowych powyżej.

Aktualizacja danych osobowych

Aktualizacji przekazanych nam danych osobowych można dokonać poprzez wysłanie maila na adres: sunwinner@sunwinner.pl, korespondencyjnie lub za pośrednictwem odpowiedniej strony rejestracji.
W przypadku, gdy jest to możliwe, po powiadomieniu nas, że jakiekolwiek przetwarzane przez nas dane osobowe są już nieaktualne, poprawimy je na podstawie zaktualizowanych informacji.

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych, prosimy o przesłanie do nas maila na adres sunwinner@sunwinner.pl lub korespondencyjnie, aby nie otrzymywać dalej informacji marketingowych, należy kliknąć w link rezygnacji w przesłanym przez nas mailu.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub wniesienia zakazu wobec przetwarzania danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub wniesienia zakazu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane prawem.
W takim przypadku, nie będziemy dalej przetwarzać danych osobowych lub ograniczymy przetwarzanie, o ile jesteśmy w stanie wykazać prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw.

Pozostałe prawa osób, których dane dotyczą

Zadaniem przedstawionego dokumentu jest informować, jakie dane są przez nas zbierane i jak są one wykorzystywane. Osoby fizyczne mają prawo żądania usunięcia oraz prawo do przenoszenia danych osobowych obok prawa dostępu, zmiany i ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania wskazanego powyżej. W przypadku chęci zgłoszenia tych praw, należy wysłać wiadomość na adres sunwinner@sunwinner.pl lub wysłać wiadomość korespondencyjnie.

Wnoszenie skarg

W przypadku chęci wniesienia skargi dotyczącej wykorzystywania przez nas danych osobowych należy przesłać maila wraz ze szczegółowymi informacjami na adres sunwinner@sunwinner.pl. Skargi mogą być również wnoszone korespondencyjnie. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i zostaną udzielone na nie odpowiedzi.
Osoby fizyczne mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat praw osób oraz sposobu wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, można uzyskać w https://uodo.gov.pl/.